1

Disclaimer English

In this disclaimer the following is understood

 • the web page: every web page in which the editor places a hyperlink referring to this disclaimer with the intention to make it applicable to that specific web page;
 • the editor: the authorized editor of the web page;
 • to use: amongst others to load, to log on, to inquire, to consult, to read, to examine, to listen, to edit, to fill in, to send, to copy, to store, to forward, to spread, to use offered services, to commit acts of law (i.e. to buy, rent);
 • you: the (represented) private person or legal entity that uses the web page;
 • the content: among others texts, static or dynamic images, hyperlinks, sound- and/or video clips or fragments and/or other objects;
 • damage: direct or indirect damage of any nature, i.e. loss of data, business, acquired income, profit or any other economical disadvantage.
 • All articles of this Disclaimer apply to the web page. By using the web page you agree unconditionally with this disclaimer.
 • The editor endeavours to actualise and/or to add information to the web page regularly. In spite of this care and attention it is possible that the content is incomplete and/or incorrect.
 • The editor provides the contents of the web page AS IS, without any guarantee concerning it's soundness, aptitude for a certain purpose or otherwise. The content is experimental and intended for private use only.
 • The editor is not liable for any damage which has occured or may occur in connection with and/or results from the use of the web page or to the impossibility to use the web page.
 • The editor may alter or remove the web page from the internet at all times and without a prior notice. The editor is not liable for any consequence(s) due to the alteration or removal of the web page.
 • Content provided by a third party has not been independently reviewed, tested, certified, or authenticated in whole or in part by the editor and as such the editor makes no warranty with respect to its contents.
 • Unauthorized or improper use of the web page or its content can result in an infringement of intellectual (property) rights or an unlawful act related to privacy, publication, communication and other matters. You are responsible for all data and requests which you send from the web page.
 • The editor reserves the right to deny your access to the web page or certain services available on the web page. As a consequence the editor may monitor your access to the web page.
 • You will protect the editor, its employees, representatives, license holders, trade partners and the author of this disclaimer against any judicial and non-judicial measures, condemnations, etc, including the costs for legal assistance, accountants etc. which are a direct or indirect consequence of your use of the web page and/or your violation of any law, regulation or rights of third parties.

Privacy statement English

Your data
- We only use your personal data for the purpose you provided it to us.
- We keep this data no longer than necessary for this purpose.
- When you shared your data in the context of an external financed project, we will keep your data according to the rules of the financing party.
- We never share your data with third parties.

 

Photo and video
During our activities we make photo's and video recordings. We mostly use these as part of the report to the financing party of the project. We also use photo's and video recordings to promote this project and to promote Edos Foundation in general. When you object your visible presence in these photo's or video recordings please let us know. We will take care to delete you from the materials we use in public.

Mailing list
We keep your e-mail address to inform you on irregular frequente about our activities. When you object you can ask us to delete you from this list.

Version 04-06-2018

Further information

Questions about the web page and privacy statement are to be directed to the editor.

All rights reserved.

© EDOS, Bemmel, The Netherlands.

 

Disclaimer Nederlands

 1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:
  • de webpagina: iedere webpagina waarin de uitgever een hyperlink naar deze disclaimer opneemt met de intentie deze disclaimer daarop te laten gelden;
  • de uitgever: de bevoegde uitgever van de webpagina;
  • gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren);
  • u: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina gebruikt;
  • de inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten;
  • schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.
 2. Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
 3. De uitgever spant er zich voor in de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.
 4. De uitgever verschaft de inhoud van de webpagina in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De inhoud is experimenteel en voor particulier gebruik bedoeld.
 5. De uitgever is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.
 6. De uitgever mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. De uitgever is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.
 7. Behoudens deze disclaimer, is de uitgever niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.
 8. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt.
 9. De uitgever behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan de uitgever de toegang tot de webpagina monitoren.
 10. U zal de uitgever, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

Privacyverklaring Nederlands

Uw gegevens
- Wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze aan ons heeft verstrekt.
- We bewaren deze gegevens nooit langer dan voor dit doel noodzakelijk is.
- Wanneer u ons uw gegevens heeft verstrekt in het kader van een van onze extern gefinancierde projecten, bewaren we uw gegevens zolang als volgens de regels van die vorm van financiering noodzakelijk is.
- Wij delen uw gegevens niet met derden.

 

Foto en video
Tijdens onze activiteiten maken wij foto- en video-opnamen. Deze dienen in eerste instantie voor de verslaglegging van onze projecten tbv de financier ervan. Daarnaast gebruiken we foto’s en videomateriaal voor promotie-activiteiten van het betreffende project en van de Stichting Edos in het algemeen. Wanneer u bezwaar heeft tegen uw zichtbare aanwezigheid in deze opnamen kunt u dit aan ons laten weten. We zorgen ervoor dat u dan niet voorkomt in de opnamen die we extern publiceren.

Mailinglijst
Uw e-mailadres bewaren we om u af en toe te informeren over onze activiteiten. Wanneer u dit niet op prijs stelt, kunt dit aan ons laten weten. We verwijderen uw e-mailadres dan uit onze database.

Versie 04-06-2018

 

Nadere informatie

Vragen die betrekking hebben tot de webpagina en de privacyverklaring dienen gericht te worden tot de uitgever.

Alle rechten voorbehouden.

© EDOS, Bemmel, Nederland.